Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup v internetovom obchode Outletelektro.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ("VOP")

Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.

Predávajúci: Spoločnosť TERE s.r.o. so sídlom Staromlynská 12250/55, Bratislava, IČO 36 367 931, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odiel: Sro vložka č. 83071/B (ďalej len spoločnosť)

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu Outletelektro.sk.

INFORMÁCIE O TOVARE A CENE

Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Dodávateľ nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.

Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. V niektorých prípadoch cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia, ktoré je poskytované ako doplnková služba.

Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

Pri nákupe v internetovom obchode nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských alebo zamestnaneckých zliav.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu Outletelektro.sk

Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať telefonicky na čísle 02/45526601).

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do 24 hodín bude kontaktovaný zodpovedným pracovníkom predávajúceho telefonicky alebo emailom, za účelom potvrdenia objednávky.

Po overení disponibility tovaru a platných cien dodávateľ objednávku zákazníkovi potvrdí zaslaním emailovej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky". Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom zákazníka dlhší ako štandardná lehota.

Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Každá objednávka musí obsahovať:

 • Meno kupujúceho
 • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
 • Telefonické číslo alebo email
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Dátum vystavenia objednávky
 • Spôsob úhrady za tovar
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

 • IČO a SK DIČ spoločnosti
 • Kontaktnú osobu a telefón
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

Ďalšie informácie o objednávaní tovaru nájdete v sekcii AKO NAKUPOVAŤ.

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pred prevzatím tovaru:

 • bankovým prevodom: číslo účtu: 2626116311/1100

Pri prevzatí tovaru:

 • osobne (pokladničný blok z registračnej pokladne)

 • faktúrou

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode Outletelektro.sk.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

DODACIE PODMIENKY

 • Objednaný tovar doručíme kupujúcemu našou vlastnou dopravou, špedičnou spoločnosťou alebo je možný osobný odber v predajni TERE-elektrospotrebiče, Staromlynská 55, Bratislava.
 • Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky (alebo podľa požiadavky kupujúceho). Pri platbe pred prevzatím tovaru do 2 dní od prijatia platby na účet predávajúceho.
 • Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky.
 • Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi a následnom doručení tovaru späť k odosielateľovi

 Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:

 • Doprava po celom Slovensku 20 €/objednávka na jedno dodacie miesto a jednorázové doručenie.
 • Možnosť doobjednania  dopravy do CZ, cena na požiadanie

VRÁTENIE TOVARU

Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu.

Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale.

Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na kúpne zmluvy, ktorých predmetom je predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil a tiež tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, opotrebovaný, s používaným softvérom alebo s rozbaleným spotrebným materiálom, zákazník je povinný uhradiť dodávateľovi náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

REKLAMÁCIE A SERVIS

Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou alebo osobne v sídle dodávateľa. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti elektronickou poštou povinný overiť si prijatie žiadosti telefonicky na t.č. 02/45526601.

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.

Záručný list a doklad o kúpe výrobku sú dokladmi práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Ak sa vyskytne v záručnej dobe závada, výrobok a tieto doklady musí užívateľ predložiť autorizovanému servisnému stredisku podľa zoznamu v záručnom liste.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.

Záručná doba sa v prípade, že porucha znemožnila používanie výrobku, predlžuje o dobu, odkedy užívateľ uplatnil nárok na záručnú opravu do dňa určeného k prevzatiu výrobku zo servisu. Dokladom o tomto práve je kópia opravného listu, ktorú si starostlivo uschovajte.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, ak užívateľ nepredloží platný záručný list a doklad o kúpe výrobku, ak chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.


Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170